Chai xịt vệ sinh mâm xe và các vật kim loại nhôm, thép, chrome – 400ml Rimol Normfest